INFORMACJA ZAWODOWA

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZENIA PRACY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ

 

 
 

Porównanie umów.

 
 
 
 

 

RODZAJ UMOWY

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Umowa agencyjna

Umowa o pracę nakładczą

Uregulowania prawne

Kodeks pracy

Kodeks cywilny

art. 734 -751

Kodeks cywilny

art. 627- 646

Kodeks cywilny

art. 758 -764

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.1975 r. Dz. U z 1976r, Nr 3, poz.19 z późn. zmianami

 

Przedmiot umowy

Wykonywanie pracy na umówionym stanowisku.

Dokonanie określonych czynności dla dającego zlecenie.

Osiągnięcie konkretnego efektu (materialnego lub niematerialnego).

Świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy – pośrednictwo lub przedstawicielstwo.

Wykonanie pracy zgodnie z warunkami umowy zleconej przez nakładcę.

 

Stałość umowy

Ma charakter ciągły.

Zlecenie wykonane w konkretnym czasie lub bezterminowo.

Ma charakter jednorazowy.

Ma charakter ciągły.

Ma charakter ciągły.

Normy czasu pracy i dodatkowe wynagrodzenie za prace ponad normy

Wynikają z Kodeksu pracy (art. 128-151)

Brak (ograniczenia są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach)

Brak

Brak

Brak

 

 

 

Strony umowy

Pracodawca i pracownik, związani stosunkiem pracy.

 

 

 

 

Zleceniodawca(zlecający) i zleceniobiorca(wykonawca),

między którymi powstaje stosunek cywilnoprawny.

 

 

Zamawiający wykonanie dzieła i przyjmujący zamówienie. Łączy ich stosunek cywilnoprawny

Obie strony umowy muszą być przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

 

Nakładca (zleceniodawca) i wykonawca. Łączy ich stosunek cywilnoprawny.

 

Relacja między stronami umowy

Pracownik jest podporządkowany pracodawcy w zakresie miejsca, czasu i sposobu wykonania pracy.

 

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie wykonywania pracy.

 

Może być zawarta tylko z osobą fizyczną.

 

 

Nie ma stosunku podporządkowania. Strony umowy są równorzędnymi podmiotami. Wykonawca zlecenia powinien kierować się wskazówkami zleceniodawcy w sprawie sposobu wykonania zawartej umowy.

 

 

 

Umowa może określać granice czasowe wykonania czynności.

 

 Zmiana zlecenia może być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Może być zawarta z osobą fizyczną, prawną i innymi podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Przyjmujący zamówienie ma swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonania dzieła,  ma jedynie obowiązek wykonać konkretne dzieło w oznaczonym w umowie terminie. Zamawiający może kontrolować sposób wykonania dzieła.

 

Strony umowy są równorzędnymi podmiotami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent samodzielnie decyduje o sposobie wykonania zadania, ale musi uwzględniać standardy pracy dającego zlecenie i jego wskazówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca może świadczyć pracę w domu, nakładca nie ma kontroli nad bieżącą realizacją powierzonego zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonywania pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy, a nie do osiągnięcia rezultatu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powtarzalnych czynności, a nie do osiągnięcia rezultatu.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia rezultatu. Sposób wykonania dzieła jest pozostawiony  jego uznaniu.

Pośredniczenie lub zawieranie umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie lub w jego imieniu.

Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia rezultatu zawartego w umowie.

 

 

 

 

Osobiste wykonanie pracy

Pracownik nie może powierzyć wykonywania swojej pracy innej osobie.

Zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście, ale w pewnych przypadkach i za zgodą zleceniodawcy może powierzyć wykonanie umowy innej osobie. Nie odpowiada wówczas za jej działania a za brak należytej staranności przy wyborze zastępcy.

 

Przyjmujący zamówienie nie musi wykonywać dzieła osobiście, chyba że zostanie to zastrzeżone w umowie. Jeżeli poleci jego wykonanie innym osobom, musi je nadzorować, a za rezultat pracy odpowiada osobiście.

 

Agent może powierzać wykonywanie zlecenia osobie trzeciej tylko za pisemną zgodą dającego zlecenie.

 

 

 

 

 

 

Wykonawca nie musi wykonać pracy osobiście.

Formy zawarcia umowy

Powinna być zawarta w formie pisemnej.

Zawarta ustnie, musi być potwierdzona na piśmie.

 

Może być zawarta w każdej formie: ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany (poprzez dopuszczenie do pracy).

Może być zawarta w każdej formie.

Może być zawarta w formie dowolnej. Gdy wprowadza odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta powinna być zawarta w

formie pisemnej.

 

Powinna być zawarta w formie pisemnej.

Odpowiedzialność za wady

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak odpowiedzialności za wady. Pracownik odpowiada za powstanie szkody na zasadach określonych w art. 114-127 Kodeksu pracy.

 

 

Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt ale musi wykazać się  działaniem z należytą starannością.

Według zasad rękojmi za wady.

Ryzyko niepowodzenia działań ponosi agent.

 

 

Wykonawca odpowiada za efekt pracy.

 

Odpłatność za wykonaną pracę

Jest zawsze odpłatna. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia.

Podstawowa część wynagrodzenia

powinna być wypłacana co miesiąc.

Może być odpłatna lub nieodpłatna.

Wynagrodzenie powinno być wypłacone po wykonaniu zlecenia( albo w inny sposób określony w

umowie).

Jest zawsze odpłatna. Zamawiający zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie odpowiadające wartości dzieła określone w umowie.

Odpłatna wg. umowy.

Jest zawsze odpłatna.

Minimalne wynagrodzenie

Określone przepisami Kodeksu pracy.

Brak

Brak

Brak

Nakładca ma obowiązek zapewnić ilość pracy  pozwalającą na uzyskanie 100% płacy minimalnej jeśli stanowi ona główne źródło utrzymania. Jeśli jest dodatkowym źródłem – ma zapewnić  50% płacy minimalnej (zatrudniony

otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę).

Urlopy wypoczynkowe

Wynikają z Kodeksu pracy (art. 152-173)

Brak (chyba, że wynikają z umowy)

Brak (chyba, że wynikają z umowy)

Brak

Uregulowane w § 14 -17 rozporządzenia i art. 154-155 Kodeksu pracy.

Zasiłek chorobowy

Po 30 dniach od zawarcia umowy lub od pierwszego dnia, jeśli przerwa między umowami była nie dłuższa niż 29 dni.

Tylko jeśli zleceniobiorca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.

 

Tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.

 

Tylko jeśli wykonawca sam opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe.

 

 

Ochrona w trakcie ciąży

Pełna (co najmniej do dnia porodu), za wyjątkiem:

- umowy na okres próbny 1-miesięcznej lub krótszej,

- umowy na czas określony, która ulega rozwiązaniu przed końcem 3 miesiąca ciąży

- umowy na zastępstwo.

 

 

Nie istnieje.

Nie istnieje.

 

Nie istnieje.

Jak w przypadku umowy o pracę – art. 176 i 180 Kodeksu pracy.

Składki ZUS

Pracownik podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Osoba wykonująca zlecenie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego tylko w przypadku wyraźnie określonych przez przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (tylko w przypadku umowy z własnym pracodawcą składka

zostaje

odprowadzona).

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym jak z tytułu zatrudnienia.

 

 

Rozwiązanie umowy

Szczegółowo jest określony tryb i terminy wypowiedzenia.

Można wypowiedzieć w każdym terminie.

Można wypowiedzieć w każdym terminie.

 

Szczegółowo jest określony tryb i terminy wypowiedzenia.

Można rozwiązać w każdym czasie na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem.

 

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu umowy

Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów-ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)

Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów-ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)

 

Nie

Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów-ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)

Tak (pod warunkiem spełnienia wymogów-ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.)

Właściwy sąd

Sąd pracy

Sąd cywilny

Sąd cywilny

Sąd cywilny

Sąd cywilny

  

Powrót na stronę główną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  © MN

ciz@wup.opole.pl

2013-01-23 07:53