Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Cele i zadania
Usługi
Aktualna oferta warsztatów i zajęć grupowych
Informacja zawodowa
Kontakt
Wydarzenia
Artykuły
Bank programów
Cele i zadania

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej jego drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.
Poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie: indywidualnego poradnictwa zawodowego i grupowego poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe w Polsce podporządkowane jest dwóm resortom:

 • resortowi edukacji - poradnictwo dla młodzieży uczącej się,
 • resortowi pracy - poradnictwo dla dorosłych.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zadania doradców zawodowych zatrudnionych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej obejmują:

 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej,
 • udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,
 • organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie porad zawodowych dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 • udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
 • wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania kariery zawodowe,
 • gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym,
 • organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów pracy.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pełni funkcje:

 • informacyjną
  w Centrum można znaleźć wiele informacji związanych ze światem pracy, dotyczących m.in. rynku pracy, popytu na określone kwalifikacje i umiejętności, warunków wykonywania pracy, wymagań, jakie stawia określony zawód, możliwości zdobycia i doskonalenia kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, poszukiwania zatrudnienia,
 • doradczą
  można tutaj skorzystać indywidualnie lub grupowo z pomocy doradców zawodowych, którzy pomogą w określeniu sytuacji zawodowej, przygotowaniu odpowiedniego planu działania oraz udzielą niezbędnego wsparcia przy jego realizacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu © 2005